آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت بیست و یکم:آموزش ترسیم پله (Stair)

آموزش رویت قسمت بیست و یکمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت بیست و یکم، با آموزش ترسیم پله(Stair) در خدمت شما هستیم. آموزش رویت قسمت بیست ویکمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ترسیم پلهآموزش اضافه کردن…
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت بیستم:آموزش ترسیم رمپ (Ramp)

آموزش رویت قسمت بیستمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت بیستم، با آموزش ترسیم رمپ (Ramp) در خدمت شما هستیم. آموزش رویت قسمت بیستمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ترسیم رمپآموزش محاسبات رمپ در رویتقرار دادن خودرو…
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت نوزدهم:آموزش ترسیم نرده (Railing)

آموزش رویت قسمت نوزدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت نوزدهم، با آموزش ترسیم نرده (Railing) در خدمت شما هستیم. آموزش رویت قسمت نوزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ترسیم نرده  توجه د…
آموزش رویت
, , , ,

آموزش رویت قسمت هجدهم: ادامه آموزش حجم سازی فمیلی-تکمیلی

آموزش رویت قسمت هجدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت هجدهم، ادامه آموزش حجم سازی فمیلی به صورت تکمیلی را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت هجدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:حجم سازی فمیلیکار با دستوراهای: …
آموزش رویت
, , , ,

آموزش رویت قسمت هفدهم: آموزش حجم سازی فمیلی

آموزش رویت قسمت هفدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت هفدهم، آموزش حجم سازی فمیلی را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت هفدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:حجم سازی فمیلیکار با دستوراهای: ExtrusionBlend …
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت شانزدهم: آموزش ایجاد توپوگرافی - Massing and Site

آموزش رویت قسمت شانزدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت شانزدهم، ایجاد توپوگرافی در پروژه را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت شانزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ایجاد توپوگرافی Massinf and Site است…
آموزش رویت
,

آموزش رویت قسمت پانزدهم: Room & Area

دوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت پانزدهم، آموزش تفکیک و به دست آوردن مساحت فضاها در پروژه را خواهیم داشت.آموزش رویت قسمت پانزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:به دست آوردن مساحت فضاها تفکیک فضاها با روش room تفکیک ف…
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت چهاردهم: آموزش ایجاد گروه و مخفی کردن اشیا در پروژه

دوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت چهاردهم، آموزش ایجاد گروه و مخفی کردن اشیا در پروژه را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت چهاردهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:مخفی کردن آبجکت ها ایجاد گروه در پروژه mirror group …
, ,

آموزش رویت قسمت سیزدهم: آموزش Curtain Wall در پروژه

دوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت سیزدهم، Curtain Wall در پروژه  و ایجاد دیوارهای شیشه ای رو توضیح خواهیم داد.آموزش رویت قسمت سیزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ایجاد Curtain Wall در پروژه ایجاد دیوار شیشه ای سفا…
, ,

آموزش رویت قسمت دوازدهم : ایجاد پله در پروژه

 دوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت دوازدهم ، چگونگی ایجاد انواع پله را فرا خواهیم گرفت.آموزش رویت قسمت دوازدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ایجاد پله با استفاده از Stair by component ایجاد پله سفارشی با است…