آخرین مطالب آرک دکو
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت بیست و یکم:آموزش ترسیم پله (Stair)

آموزش رویت قسمت بیست و یکمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت بیست و یکم، با آموزش ترسیم پله(Stair) در خدمت شما هستیم. آموزش رویت قسمت بیست ویکمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ترسیم پلهآموزش اضافه کردن…
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت بیستم:آموزش ترسیم رمپ (Ramp)

آموزش رویت قسمت بیستمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت بیستم، با آموزش ترسیم رمپ (Ramp) در خدمت شما هستیم. آموزش رویت قسمت بیستمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ترسیم رمپآموزش محاسبات رمپ در رویتقرار دادن خودرو…
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت نوزدهم:آموزش ترسیم نرده (Railing)

آموزش رویت قسمت نوزدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت نوزدهم، با آموزش ترسیم نرده (Railing) در خدمت شما هستیم. آموزش رویت قسمت نوزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ترسیم نرده  توجه د…

تکسچرهای جدید آرک دکو
تکسچر چرم
تکسچر چوب روشن
تکسچر چوب سیاه