آخرین مطالب آرک دکو
آموزش رویت
, , , ,

آموزش رویت قسمت هجدهم: ادامه آموزش حجم سازی فمیلی-تکمیلی

آموزش رویت قسمت هجدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت هجدهم، ادامه آموزش حجم سازی فمیلی به صورت تکمیلی را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت هجدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:حجم سازی فمیلیکار با دستوراهای: …
آموزش رویت
, , , ,

آموزش رویت قسمت هفدهم: آموزش حجم سازی فمیلی

آموزش رویت قسمت هفدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت هفدهم، آموزش حجم سازی فمیلی را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت هفدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:حجم سازی فمیلیکار با دستوراهای: ExtrusionBlend …
آموزش رویت
, ,

آموزش رویت قسمت شانزدهم: آموزش ایجاد توپوگرافی - Massing and Site

آموزش رویت قسمت شانزدهمدوستان عزیز در  آموزش رویت قسمت شانزدهم، ایجاد توپوگرافی در پروژه را خواهیم داشت. آموزش رویت قسمت شانزدهمدر این قسمت این آموزش ها رو خواهیم داشت:ایجاد توپوگرافی Massinf and Site است…

تکسچرهای جدید آرک دکو
تکسچر چرم
تکسچر چوب روشن
تکسچر چوب سیاه